Missie:  
Kinderen komen de school binnen op 4-jarige leeftijd en brengen hier een groot deel van hun leven door, tot zij eind groep 8 uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
Kinderen komen naar school om te leren. Wij zijn gericht zijn op het leren van kinderen, vanuit diverse functies, taken en rollen. Werken in het onderwijs, met collega’s maar vooral met de kinderen boeit en bindt ons. We vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om goed onderwijs te geven gericht op de huidige ontwikkelingen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf en aan de ander. We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven ook creatieve vakken en beweging willen we stimuleren. En in samenwerking met ouders willen we leerlingen met gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en de nodige cognitieve en sociale bagage, op pad sturen. Voorbereid om succesvol de 21e eeuw in te stappen!
 
De visie van de lunetten in 5 dimensies
Onze slogan: De Lunetten, de school in beweging! 

Identiteit 
De Lunetten is een katholieke school. Onze christelijke levensbeschouwing vormt de basis voor andere kwaliteitskenmerken zoals respect, structuur, welbevinden, waarden en normen, perspectief op zinvol leven en betrokkenheid bij de samenleving. Er is ruimte voor alle levensgezindten van de multiculturele samenleving. 
De Lunetten is een school in beweging. We staan voor: sport, bewegend leren en actieve werkvormen en zijn hierdoor blijvend in ontwikkeling. 
 
Maatschappij 
Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst in een maatschappij die continu in beweging is en leren de kinderen de volgende vaardigheden: samenwerken, creatief denken, ICT-vaardigheden, kritisch denken-luisteren-vragen stellen, leren LEREN,  communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijsproces. 
 
Pedagogisch 
Onze school biedt een veilige omgeving waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. We versterken het zelfvertrouwen van leerlingen en leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het stellen en behalen van hun eigen doelen. 
 Teamleden benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend en stimulerend. Ze leren kinderen sociale vaardigheden, samenwerken en samenleven. De school hanteert leerlijnen om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen, kritisch zelfstandig te handelen, weerbaar en zelfredzaam te zijn.  

Onderwijs 
We bieden uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving waarbij bewegend leren een belangrijke plaats inneemt. We werken met gedifferentieerde instructie en verwerking, opbrengstgericht, waarbij wij systematische aandacht hebben voor vorderingen in de ontwikkeling van leerlingen. We bieden in de lessen structuur en duidelijkheid waarbij de leerkracht zich richt op een persoonlijke benadering van de kinderen t.a.v. hun leerstijl, ontwikkeling en onderwijsbehoeften. We hanteren zelfstandige en samenwerkende werkvormen.  

Professioneel 
Werken vanuit vertrouwen is de basis van ons professioneel handelen. Als team vinden we transparant en respectvol communiceren belangrijk.  
Voor ontwikkelingen is er een duidelijke faseplanning met evaluatie en borging waarbij een heldere besluitvorming wordt gehanteerd. Voor het primaire proces worden ontwikkelteams ingezet. 
 
We ontwikkelen onszelf door collegiale consultatie en feedback: samen leren, competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we een beroep doen op en ruimte bieden aan de persoonlijke kracht van elk teamlid. Teamleden nemen samen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van gemaakte afspraken en zijn in beweging om te komen tot nieuw beleid.