Wat is de MR? 
Op basisscholen is het gebruikelijk een MR (medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie.
Medezeggenschapsraad - Voor ouders
 
Taken van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 8 leden, te weten 4 leerkrachten en 4 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR.  In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over diverse onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. 
De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht. 

Wanneer vergadert de MR?
De MR vergadert ongeveer 1 keer per twee maanden.  Bij deze bijeenkomst is ook altijd, gedurende een aantal onderwerpen, een lid van de directie aanwezig, De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Kijk ook eens op: WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs)
 
Wie zijn de MR?
 
Leden van de MR 
Omdat wij een Medezeggenschapsraad zijn die graag weet wat er bij u leeft willen wij onszelf aan u voorstellen, zodat u nog beter de mogelijkheid heeft ons aan te spreken. De MR bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4 schoolteamleden.
   
De huidige samenstelling van de MR is:                                           


 Voorzitter:  Martin Limburg (ouder)                                                                    

 Secretaris: Sarah Coster (ouder)                            
 
Romy Noort (leerkracht)                                                                                         
 
Malu Warffemius (leerkracht)     


Yvonne Könst (leerkracht)

                                                                   
Frank Bruin (ouder)                                  

Bas Sluijter (ouder)
  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze MR- leden via mr@kbslunetten.nl