Ons onderwijsaanbod 

Uit onze missie/visie

Pedagogisch
Onze school biedt een veilige omgeving waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. We versterken het zelfvertrouwen van leerlingen en leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het stellen en behalen van hun eigen doelen. 

We werken in schooljaar 2023-2024 met 21 groepen die als volgt zijn verdeeld: 
* 5 kleutergroepen (groepen 1-2)
* 3 groepen 3                         3 groepen 6
* 3 groepen 4                         2 groepen 7
* 3 groepen 5                         2 groepen 8

Omdat iedere klas een eigen ingang heeft, oogt de school klein en overzichtelijk. De gymzalen (voor kleuters apart en voor groepen 3 t/m 8) vormen het hart van de school.

Teamleden benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend en stimulerend. Ze leren kinderen sociale vaardigheden, samenwerken en samenleven. De school hanteert leerlijnen om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen, kritisch zelfstandig te handelen, weerbaar en zelfredzaam te zijn.  Leerdoelen zijn zichtbaar tijdens de lessen, zodat kinderen weten wat zij leren. 

Onderwijs 
We bieden uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving waarbij bewegend leren een belangrijke plaats inneemt. We werken met gedifferentieerde instructie en verwerking, opbrengstgericht, waarbij wij aandacht hebben voor vorderingen in de ontwikkeling van leerlingen. We bieden in de lessen structuur en duidelijkheid waarbij de leerkracht zich richt op een persoonlijke benadering van de kinderen t.a.v. hun leerstijl, ontwikkeling en onderwijsbehoeften. We hanteren zelfstandige en samenwerkende werkvormen. 
 
Uitgangspunt van ons onderwijs is, dat kinderen zich kunnen en willen ontwikkelen. Welbevinden en plezier zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Als onze leerlingen nieuwsgierig en leergierig zijn, zullen ze huneigen mogelijkheden en talenten ontdekken.
Het is onze taak onderwijs aan te bieden, waarbij kinderen zich  competent  voelen (succeservaringen opdoen), een zekere mate van  autonomie  krijgen (ruimte om zelf richting te geven aan hun leren) en zich leren ontwikkelen in  relatie  met anderen en hun omgeving (respect voor de ander, samenwerken en deel uitmaken van een sociale groep).
Naast zelfstandigheid is het van belang dat ze ook eigen  verantwoordelijkheid  ontwikkelen. 

De voornaamste kenmerken van ons onderwijs zijn:  
• Verwerving van diverse en relevante vaardigheden, de ontwikkeling van verschillende competenties en een zinvolle, positieve, lerende instelling.
• Een helder geformuleerd onderwijsaanbod waarmee we voldoen aan de kerndoelen en toewerken naar de referentieniveaus. 
• Ontwikkeling van sociaal bewustzijn en zelfkennis op weg naar een actief, mondiaal burgerschap.
• Een non-selectief educatief grondbeginsel ten aanzien van geslacht, nationaliteit, religie of levensbeschouwing, etnische of sociale achtergrond.
• Een school in beweging.

Op De Lunetten werken we aan een goed evenwicht tussen : 
• Het overdragen van kennis en het aanleren van praktische vaardigheden;  
• Het aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling en de vorming van eigen persoonlijkheid;
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden; samen leren, spelen, sporten en bewegen.

De Lunetten is een katholieke school, waar  respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving  centraal staat. Basisvoorwaarden hiervoor zijn een veilige sfeer in de klas en een goede pedagogische relatie met de leerkracht. We brengen een balans aan tussen loslaten, ondersteunen, uitdaging en veiligheid, zodat kinderen zich autonoom en authentiek ontwikkelen. We werken  opbrengstgericht, door concrete leerdoelen te stellen en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen;
We werken handelingsgericht, door planmatig in te spelen op individuele onderwijsbehoeften van kinderen. We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar hebben ook een rol in hun socialisering en opvoeding. Uiteindelijk doel is dat ieder kind de voor hem of haar optimale leer- en ontwikkelingsresultaten  bereikt. 

Passend onderwijs
De meeste ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. 
Op De Lunetten zijn de zorgcoördinatoren samen met leerkrachten en directie verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen. Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke zorg en gezamenlijk zullen wij een plan van aanpak maken.
Het samenwerkingsverband (SWV), het CJG, Jeugdzorg, Onderwijs advies en externe remedial teaching kunnen betrokken worden bij de zorg van onze leerlingen.